Văn bản/Qui định

Quy chế Công tác cố vấn học tập bậc đại học hệ không chính quy của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số  947 /QĐ-ĐHM ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động công tác cố vấn học tập cho sinh viên bậc đại học hệ đào tạo không chính quy tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường).

2. Quy chế này áp dụng đối với giảng viên cơ hữu, viên chức (sau đây gọi chung là viên chức) được phân công công tác cố vấn học tập.

Điều 2. Mục đích của công tác cố vấn học tập

1. Tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên trong quá trình đăng ký theo học các chương trình đào tạo không chính quy tại Trường.

2. Kịp thời phát hiện, giải quyết các tình huống phát sinh trong công tác sinh viên.

3. Tìm hiểu nguyên nhân sinh viên bỏ học để Nhà trường có biện pháp chấn chỉnh nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng này.

4. Thực hiện nhiệm vụ của viên chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương II

TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, QUYỀN LỢI

CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều 3. Tiêu chuẩn của cố vấn học tập

1. Là giảng viên cơ hữu hoặc viên chức (tốt nghiệp đại học trở lên).

2. Hợp đồng làm việc có xác định thời hạn với Trường từ 01 năm trở lên.

3. Không trong thời gian chấp hành bất cứ hình thức kỷ luật nào.

Điều 4. Nhiệm vụ của cố vấn học tập

1. Giúp Giám đốc Trung tâm ĐTTX trực tiếp quản lý sinh viên; tư vấn, trợ giúp sinh viên hiểu rõ và thực hiện tốt các quy chế, quy định của Trường.

2. Nhận phản hồi và tư vấn cho sinh viên về những vấn đề liên quan đến quá trình học tập, đào tạo, công tác sinh viên của Nhà trường.

3. Nắm vững chương trình đào tạo toàn khoá; chương trình của ngành, chuyên ngành; nội dung của các khối kiến thức có trong chương trình; nội dung và vị trí của từng môn học, học phần được Trường tổ chức giảng dạy trong từng học kỳ, năm học. Nắm vững quy trình đánh giá kết quả học tập của từng học phần, môn học.

4. Tư vấn cho sinh viên phương pháp học đại học, phương pháp tự học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tài liệu học tập. Việc tư vấn, trợ giúp cho sinh viên phải được tiến hành công bằng, công khai và đặt mục tiêu lợi ích của sinh viên lên hàng đầu. Nội dung tư vấn phải chính xác, trung thực, không trái pháp luật và các quy định, quy chế của Trường.

5. Thảo luận và trợ giúp sinh viên trong việc lựa chọn nơi thực tập, lựa chọn đề tài, tiểu luận phù hợp với năng lực, nguyện vọng và định hướng chuyên ngành của sinh viên (nếu có).

6. Nhắc nhở sinh viên khi thấy kết quả học tập của họ có dấu hiệu giảm sút.

7. Xây dựng và công khai lịch tiếp xúc với sinh viên, thời gian và địa điểm  tiếp sinh viên định kỳ (một lần/học kỳ); cung cấp cho sinh viên số điện thoại, email và các phương tiện liên lạc khác để sinh viên liên lạc trong trường hợp cần thiết.

Điều 5. Quyền hạn của cố vấn học tập

1. Đề nghị Giám đốc Trung tâm ĐTTX biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, sinh hoạt ngoại khóa và kiến nghị xử lý kỷ luật sinh viên theo quy chế sinh viên;

2. Yêu cầu Trung tâm ĐTTX cung cấp các tài khoản, tài liệu, phòng học, thông tin cá nhân của sinh viên trong trường hợp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của cố vấn học tập;

3. Chủ động trong công tác quản lý, tư vấn, hướng dẫn sinh viên nhằm tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình.

Điều 6: Quyền lợi của cố vấn học tập

1. Được hưởng thù lao Cố vấn học tập theo quy chế, quy định của Trường.

2. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cố vấn học tập (nếu có);

3. Được cung cấp đầy đủ các tài liệu, phương tiện cho việc tư vấn, hướng dẫn của cố vấn học tập.

Chương III

QUY TRÌNH BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều 7. Quy trình bổ nhiệm cố vấn học tập

1. Đầu mỗi khóa học, căn cứ vào kế hoạch của Trung tâm ĐTTX; các khoa/đơn vị liên quan gửi danh sách phân công cố vấn học tập về Trung tâm ĐTTX.

2. Giám đốc Trung tâm ĐTTX tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm cố vấn học tập.

3. Sau khi có quyết định bổ nhiệm cố vấn học tập, Trung tâm ĐTTX tổ chức buổi họp lớp với cố vấn học tập để thống nhất cách thức làm việc giữa hai bên.

Điều 8. Quy trình miễn nhiệm cố vấn học tập

Giám đốc Trung tâm ĐTTX tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng ra quyết định miễn nhiệm cố vấn học tập trong các trường hợp sau:

1. Cố vấn học tập bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, không phụ thuộc vào hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động cố vấn học tập của cá nhân đó hay không;

2. Thường xuyên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nhiệm vụ của cố vấn học tập được quy định tại Điều 5 của Quy chế này;

3. Theo nguyện vọng của cố vấn học tập và phải có lý do chính đáng.

Trong trường hợp miễn nhiệm cố vấn học tập, Trung tâm ĐTTX phối hợp với các khoa/đơn vị liên quan đề nghị danh sách cố vấn học tập thay thế. Việc thay thế cố vấn học tập phải được thông báo bằng văn bản cho lớp sinh viên và các đơn vị có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định của Hiệu trưởng.

Nhiệm kỳ của cố vấn học tập được tính theo thời gian của khóa đào tạo. Kết thúc khóa đào tạo, cố vấn học tập bàn giao số sinh viên chưa tốt nghiệp còn lại (nếu có) cho Trung tâm ĐTTX.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO,

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 9. Chế độ làm việc của cố vấn học tập

Đầu mỗi năm học, căn cứ vào kế hoạch của Trung tâm ĐTTX, cố vấn học tập lập kế hoạch hoạt động cá nhân của cố vấn học tập và gửi một bản cho Trung tâm ĐTTX để theo dõi và giám sát, trong đó mô tả nội dung công việc, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, địa điểm thực hiện công việc.

Kế hoạch hoạt động hàng năm của cố vấn học tập do mỗi cố vấn học tập lập theo mẫu thống nhất của Trung tâm ĐTTX (Phụ lục đính kèm) căn cứ vào tình hình thực tế của lớp sinh viên được phân công và nhiệm vụ được giao cho cố vấn học tập.

Điều 10. Chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát

Đầu mỗi năm học, cố vấn học tập phải nộp kế hoạch hoạt động cá nhân cho Trung tâm ĐTTX để theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện.

Cuối mỗi học kỳ, cố vấn học tập phải nộp báo cáo kết quả thực hiện công việc của cố vấn học tập cho Trung tâm ĐTTX. Trung tâm ĐTTX có trách nhiệm nhận xét về kết quả thực hiện trước khi thanh toán thù lao cho cố vấn học tập.

Cố vấn học tập có trách nhiệm báo cáo cho cho Trung tâm ĐTTX các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong việc tư vấn, hướng dẫn sinh viên.

Điều 11. Khen thưởng và kỷ luật

1. Cố vấn học tập hoàn thành tốt nhiệm vụ là một trong các tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

2. Cố vấn học tập không hoàn thành nhiệm vụ bị xét các hình thức kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

Trung tâm ĐTTX, các Khoa, cố vấn học tập, giảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy chế này.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Vũ Hữu Đức

 

Top